Bạn có biết?

Thứ tư, 28/10/2020 - 00:20:12

Trình tự, thủ tục xét nâng lương, xét hết thời gian tập sự, dự bị

Trình tự, thủ tục xét nâng lương, xét hết thời gian tập sự, dự bị

Trình tự, thủ tục xét nâng lương, xét hết thời gian tập sự, dự bị như sau:

- Trước khi đến hạn xét nâng lương, xét hết thời gian tập sự, dự bị, cá nhân làm bản kiểm điểm xét nâng lương, xét hết thời gian tập sự, dự bị (theo mẫu đã công bố trên website) và nộp cho trưởng đơn vị;

- Trưởng đơn vị tổ chức họp đơn vị để xét hết thời gian nâng lương, hết thời gian dự bị, tập sự (lập biên bản có chữ ký của Thư ký và Chủ tọa cuộc họp);

- Trưởng đơn vị ghi ý kiến nhận xét vào bản kiểm điểm của cá nhân;

- Đơn vị nộp bản kiểm điểm của cá nhân và biên bản họp cho Tổ Nhân sự - Phòng Tổ chức - Hành chính từ ngày 01 đến ngày 07 của tháng có ngày xét nâng lương của cá nhân;

- Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp, báo cáo Hội đồng lương nhà trường;

- Phòng Tổ chức - Hành chính dự kiến ngày xét lương và xin ý kiến tại cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt;

- Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo kế hoạch xét nâng lương tại Bảng Thông báo của Phòng Tổ chức - Hành chính và trên website;

- Sau khi Hội đồng lương họp và có quyết định,

+ đối với các cá nhân được nâng lương, được công nhận hết thời gian tập sự, dự bị: Phòng Tổ chức - Hành chính dự thảo Quyết định nâng bậc lương, công nhận hết thời gian tập sự, dự bị trình Hiệu trưởng;

+ đối với các cá nhân chưa được nâng lương, chưa được công nhận hết thời gian tập sự, dự bị: Phòng Tổ chức - Hành chính dự thảo thông báo trình ký;

- Các cá nhân được nâng lương, được công nhận hết thời gian tập sự, dự bị hoặc chưa được nâng lương, chưa được công nhận hết thời gian tập sự, dự bị nhận Quyết định hoặc Thông báo tại Tổ Nhân sự - Phòng Tổ chức - Hành chính.

                                                                                                          

                                                                                PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

 

Truy cập: 14682 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.